Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

SWOT Analizi

SWOT Analizi: SWOT analizi incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü(Strengths)(S) ve zayıf(Weaknesses)(W) yönlerini ve dış çevreden kaynaklanan fırsat(Oppurtunities)(O) ve tehditleri(Threats)(T) belirlemekte kullanılan bir tekniktir. SWOT, iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirme amacı ile kullanılır.

Güçlü Yanlar (Strengths):

S-01

 İstikrarlı ve güvenilir yönetim

S-02

 Ekip çalışması

S-03

 Güçlü çevre desteği

S-04

 İtibar ve güven

S-05

 Yerleşkede internet kullanımı olanağının olması

S-06

 Akademik personelin yeniliklere açık olması

S-07

 Kendini geliştirme isteklerinin bulunması

S-08

 Yerleşkede kütüphanenin olması

S-09

 Akademik yükseltmelerde kriterlerin net biçimde belirlenmiş ve uygulamaya

geçirilmiş olması.

S-10

 Yapılan karşılıklı anlaşmalar ile öğrencilere yurt içi eğitim-öğretim

olanaklarının sağlanması

S-11

 Yapılan karşılıklı anlaşmalar ile öğretim elemanlarına yurt dışı eğitim-öğretim

olanaklarının sağlanması

S-12

 Eğitim-öğretim programlarında aktif eğitim uygulamalarına önem verilmesi

S-13

 Üniversite bilinirliğine yönelik çalışmalarda halkla ilişkiler ve tanıtım

faaliyetlerinin artması

S-14

 Üniversite bilinirliğine yönelik toplumsal duyarlılık faaliyetlerinin artması

S-15

 Üniversitede yapılan kültür-sanat etkinlik faaliyetlerinin artması

S-16

 Yönetimle uyum içinde çalışma isteği

S-17

 Üst yönetim desteği

S-18

 Problem çözme kabiliyetlerinin yüksekliği

S-19

 Danışmanlık hizmetlerindeki isteklilik

S-20

 Sorumluluk duygusunun gelişmiş olması

S-21

 Kurum içi ilişkilerde uyumluluk

S-22

 Personelin bilişim teknolojilerini kullanabilme yeteneklerindeki gelişmişlik düzeyi

S-23

 Yeni teknolojilere uyum sağlayabilme özelliği

S-24

 İdari kadroda görev yapan kişilerin alanında yeterli kapasitede olması

S-25

 Mensubiyet şuurunun gelişmiş olması

S-26

 Müfredat geliştirme konusunda öğretim elemanı ve yönetimin istekliliği

S-27

 Yönetimin tanıtım ve motivasyondaki etkinliği ve öğrenci sorunlarına yaklaşımı

S-28

 Yasa ve yönetmeliklere titizlikle uyum

S-29

 Farklı dallarda yüksek lisans ve doktora programları

S-30

 Anabilim dallarındaki güçlü ve deneyimli akademik kadro

S-31

 İşlerin hızlı ve düzenli bir şekilde yapılması

S-32

 Paydaşlarımızla uyumlu çalışma

S-33

 Elektronik alt yapı

    Zayıf Yanlar(Weaknesses):

 W-01

Fiziki ve altyapı yetersizliklerinin eğitim-öğretim hizmetinin etkinliğini düşürmesi

 W-02

Üniversite yerleşim yapısının şehir merkezinden uzak olması.

 W-03

Derslerin uygulama alanlarının dağınık olmasının eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkinliğini azaltması

W-04

  Mevzuatın sınırlamaları

W-05

  Bütçe yetersizliği

W-06

  Yatırım yetersizliği

 

  Araştırmalara ve araştırmacalara kısıtlı mali destek

W-07

  Yetişmiş ve kaliteli öğretim elemanı teminindeki güçlükler

W-08

  Enstitü Araştırma Görevlisi kadrolarının yetersiz olması, araştırmacı kişiliğine sahip çalışkan öğrencilere kadro verilmemesi nedeniyle üniversite dışına kaymaları,

W-09

  İdari personel sayısının yetersizliği

W-10

  Mezunlarla ilişkilerin zayıflığı

W-11

  Bazı birimlerde öğretim üyesi/öğrenci dağılımdaki dengesizlik

W-12

  Diğer üniversitelerin enstitüleriyle işbirliği ekskliği.

W-13

  Sosyal hizmetlerin yetersizliği

W-14

  Eğitim-öğretim dışı idari görevlerde kısmi isteksizlik

W-15

  Sayısal yetersizlik

W-16

  Gelişen teknolojiye göre düzenlenen seminer, kurs, toplantı, konferans vs’lere akademik personelin gönderilememesi

W-17

  Üretkenlik kapasitesinin yüksek olmaması

W-18

  Güvenlik sistemlerinin yetersizliği,

W-19

  Enstitülere ait bina olmaması.

W-20

  Öğrenci başına düşen açık ve kapalı alanın uluslararası düzeyde olmaması

W-21

  Burs olanaklarının azlığı,

W-22

Üniversitemizden mezun olan öğrencilerle ilişkilerin zayıf olması

W-23

Bilimsel çalışmaların yerel ve ulusal medyada tanıtımının zayıf olması

W-24

Laboratuvar imkânının yetersizliği

W-25

Eğiticilerin eğitiminin yeterli düzeyde olmaması

W-26

Uluslararası nitelikteki yayın sayısının istenen düzeyde olmaması

W-27

Yurt dışı, yurtiçi ve üniversite içi disiplinler arası programların az sayıda olması

W-28

Bilimsel araştırma ve araştırmacılara yeterli mali desteğin az olması

W-29

Öğrencilerde aidiyet duygusunun zayıf olması

W-30

Üniversite Tarafından Yayınlanan Süreli Yayınların Sayısını az olması

  Fırsatlar(Oppurtunities):

O-01

Ülkenin genç nüfusa sahip olmasının yükseköğretime olan talebi arttırması

O-02

Disiplinlerarası yeni programlara ve nitelikli uzmanlaşmış elemanlara ihtiyacın artması

O-04

Yükseköğretime olan talebin artmasının, üniversitenin öğrenci potansiyelini ve profilini olumlu yönde değiştirmesi

O-05

Üniversite ile yerel örgütlenmeler arasındaki işbirliğinin gelişmesinin, üniversitenin paydaşları ile ilişkilerinin olgunlaşmasına olanak sağlaması

O-06

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde etkinliğin artmasına olanak sağlaması

O-07

Avrasya ve Ortadoğu ülkelerinde yurtdışına okumaya giden öğrenci sayısının artması

O-08

Küreselleşme ve işgücü mobilitesinin artması

O-11

Türkiye’nin Bologna sürecine dahil olması

O-12

Avrupa Birimleri kurumları ile işbirliğinin artırılması

O-13

Uluslararası rekabetin artması

O-14

Nitelikli işgücüne duyulan talebin yükselmesinin üniversitenin kamu ve özel

sektörde etkinliğinin artmasına yol açması

O-15

AB öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı

O-16

İnternet ve sosyal medya olanakları

O-17

Araştırma desteklerinin artması

O-18

TÜBİTAK ve diğer projelerinde artış olması.

O-19

Toplumun nitelikli eleman ihtiyacının artması

 

 

Tehditler(Threats):

 

T-01

Öğretim elemanlarının özlük haklarında bir iyileştirme yapılmamasının, nitelikli öğretim elemanı sıkıntısına neden olması

T-02

Lisanüstü eğitime yönelik yatırımların beklenen düzeyde gerçekleşmemesi

T-03

Yaşam standardında meydana gelen artışın, üniversiteden beklentilerin artmasına yol açması

T-04

Eğitim-öğretim politikalarında sürekli bir değişimin olmasının, sürdürülebilir çabaların etkinliğinin düşmesine yol açması

T-05

Üniversiteye ayrılan ödeneklerin, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini

karşılamada yetersiz kalması

T-06

Sürekli çıkan af yasalarıyla öğrenci motivasyonun azalması

T-07

Bazı anabilim dallarında öğretim üyesi sayılarının giderek azalması ve yerlerinin doldurulamaması

T-08

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ücret ödeme olanağının olmayışı

T-10

Üniversite öncesi eğitimin kalitesindeki düşüşün, yükseköğretimde etkinlik ve verimliliği olumsuz yönde etkilemesi

T-11

Yükseköğretime yönelik yatırımların beklenen düzeyde gerçekleşmemesi

T-12

Vakıf üniversitelerinin, nitelikli öğretim elemanı kazanımında rekabet ortamı yaratması

T-13

Üniversitelerin görüşleri dikkate alınmadan ve altyapı olanakları sağlanmadan öğrenci kontenjanları arttırılması ve öğrenci af kanunlarının çıkarılması

T-14

Üniversitelerin gelişimi için yeterli akademik kadroların tahsis edilmemesi.

T-15

Norm kadro uygulamasının lisansüstü program açmada sınırlamalara neden olması

T-16

Öğretim üyesi hareketliliğinin lisansüstü programlardaki asgari yeterlilik açısından risk oluşturması

T-17

Öğrenci profili ve yabancı dil seviyesi

T-18

Vakıf ve devlet üniversitelerinin kontenjanlarının artması

T-19

Ortaöğretimde kalitenin giderek düşmesi nedeniyle yerleştirilen öğrencilerin

İstenen donanımda olmaması

T-20

Üniversite sayısının hızla artması nedeniyle üniversitelere tahsis edilen mali olanakların sınırlı olması